Doli

  • released date 2018-12-14
  • director Raj Bahadur Sane
  • cast Prithvi Raj Parsai,Kishor Khatiwada,Arjun Gurung, preiya Rijal,Nabin Raj Regmi,Saniya Khan,Sangita Napit,Prasant Bhandari,Damodar Khatiwada,SatisKhatri
  • genre Drama
  • duration 120 Min
plot description