JANI NAJANI

  • released date 2019-03-15
  • director Basanta Adhikari
  • cast Manish Shrestha, Nirisha Basnet, Sunny Singh, Namrata Shrestha, Prakash Adhikari, Krishna Bhakta Maharjan, Roshani K.C.
  • genre Drama, Romance
  • duration 2 Hrs 15 Min
plot description

Jani Najani is a romantic comedy movie starring Manish Shrestha, Nirisha Basnet, Sunny Singh, Namrata Shrestha, Roshni KC and directed by Basanta Adhikari.