Poi Paryo Kale (PG)

  • released date 2019-10-25
  • director Shishir Rana
  • cast Saugat Malla, Pooja Sharma, Aakash Shrestha, Shristi Shrestha, Sohit Manandhar, Surakshya Panta, Kiran Nepali, Shristi Khadka, Shishir Rana, Rajaram Poudel, Binda Khatiwoda, Shyam Rai, Gopal Dhakal (Chhande) Rajendra Nepali (Latte)
  • genre Comedy, Romance
  • duration 120 Min
plot description

Poi Paryo Kale is a comedy movie starring Saugat Malla, Shristi Shrestha, Pooja Sharma and Aakash Shrestha directed by Shishir Rana.