Saili

  • released date 2019-03-29
  • director Ram Babu Gurung
  • cast Gaurav Pahari, Menuka Pradhan, Daya Hang Rai, Kenipa Singh, Maotse Gurung, Prakash Ghimire, Puskar Gurung, Lokendra Lekhak, Kiran Chamling Rai, Susma Niraula, Ishtu Karki, Saroj Aryal, Aruna Karki
  • genre Romance, Drama
  • duration 140 Min
plot description