Summer Love

  • released date 2019-02-08
  • director Muskan Dhakal
  • cast Suraj Singh Thakuri, Ashish Piya, Rewati Chhetri, Namrata Sapkota, Sishir Bhandari, Saroj Khanal, Om Pratik
  • genre Romance
  • duration 130 Min
plot description