Diprash Shakya

Diprash Shakya

Managing Director

Gopal Maharjan

Gopal Maharjan

Chief Operating Officer

Mahesh Kiju

Mahesh Kiju

Account Manager

Sambu Sitaula

Sambu Sitaula

Marketing Manager

Bikash Shakya

Bikash Shakya

Operations Head

Shankar Kumar

Shankar Kumar

Operator Head